Удаа дараалһан хүсэнэгтэ

Мүнөөнэй бүгэдэ ниитын сахидаг ойлгомжо тааруугаар, Юртэмсын наһан 13,5 тэрбум жэл доошоогүй сэгнэгдэдэг байна, Газар дэлхэйн наһан – 4,5 тэрбум тухай жэл. Он жэл тоололго хадаа олонхи оронуудта Христос эринэй (“манай эрин”) үндэһэн дээрэ он жэл тоололго мүн (Иисус Христосай тухайлһан түрэлгэ үеһөө эхилээд). Бэшэһэн эшэ үндэһэнэй мэдээгээр үлэмжэ лабтай (жэл хүрэтэр нарин) МЭҮ 900 жэл хүрэтэр һара онуудые тодорхойлхо болохо, хэдэн арбан жэл хүрэтэр нарин – МЭҮ 3 мянган жэл хүрэтэр. Үлэмжэ эртэ урдын болоһон ушар (саада тээ 50 мянган жэл хүрэтэр) юрэ нүүрһэнтүрэгшын радио эдэбхи изотоп шэнжэлгэ үндэһэн дээр ябадалын он саг ологдодог байна, анха түрүүшын үедэхи – ондоо бодос зүй онол аргаар. Нүүрһэнтүрэгшын радио эдэбхи изотоп шэнжэлгэ хэрэглэхэдээ, урда тээ ХХХ жэл гэһэн томьёо хэрэглэгдэдэг (тиихэдээ манай эринэй 1950 он хадаа эхилхэ сэг болоно), тиигэбэшье һара он зүб тодолхоёо нарин хэмжүүр хүсэнэгтэ хэрэглэхэ хэрэгтэй.

 • Ехэ тэһэрэлгэйн он жэл тоололго
 • Газарай он жэл тоололго хубаари
 • Хүгжэлтын он жэл тоололго
 • Доодо палеолитын он жэл тоололго
 • Дунда палеолитын он жэл тоололго
 • Дээдэ палеолитын он жэл тоололго
 • МЭҮ 12 мянган
 • МЭҮ 11 мянган
 • МЭҮ 10 мянган
 • МЭҮ 9 мянган
 • МЭҮ 8 мянган
 • МЭҮ 7 мянган
 • МЭҮ 6 мянган
 • МЭҮ 5 мянган

Copyright