Vlnová délka

Vlnová délka
Vlnová délka
Vlnová délka
Název, značka Vlnová délka, λ
Hlavní jednotka SI metr
Značka hlavní jednotky SI m
Definiční vztah λ = v T = v f {\displaystyle \lambda =vT={\frac {v}{f}}}
Dle transformace složek skalární

Vlnová délka (někdy též délka vlny) označuje vzdálenost dvou nejbližších bodů postupného periodického vlnění, které kmitají ve fázi.

K vyjádření vlnové délky lze použít vztah

,

kde je perioda, frekvence vlnění, je úhlová frekvence a je fázová rychlost šíření vlnění.

Když světlo (a obecněji elektromagnetické vlnění) přechází z prostředí do jiného prostředí, jeho vlnová délka se násobí relativním indexem lomu n12, ale frekvence zůstává stejná. Vlnová délka se mění dle vztahu:

.

Louis-Victor de Broglie objevil, že i částice lze popsat vlnovou délkou:

,

kde h je Planckova konstanta, p je hybnost, m hmotnost, v rychlost a c rychlost světla.

Copyright