Indiens premierministre

Indiens første premierminister Jawaharlal Nehru.

Premierministre af Republikken Indien:

 • Jawaharlal Nehru (1947-1964), Indiske Kongresparti
 • Gulzarilal Nanda (maj-juni 1964), Indiske Kongresparti
 • Lal Bahadur Shastri (1964-1966), Indiske Kongresparti
 • Gulzarilal Nanda (januar-februar 1966), Indiske Kongresparti
 • Indira Gandhi (1966-1977), Indiske Kongresparti ("Indiske Kongresparti (Indira)" efter politisk splittelse)
 • Morarji Desai (1977-1979), Janata Parti
 • Choudhary Charan Singh, (1979-1980), Janata Parti
 • Indira Gandhi (1980-1984), Indiske Kongresparti
 • Rajiv Gandhi (1984-1989), Indiske Kongresparti
 • Vishwanath Pratap Singh (1989-1990), Janata Dal
 • Chandra Shekhar (1990-1991), Samajwadi Janata Parti
 • P.V. Narasimha Rao (1991-1996), Indiske Kongresparti
 • Atal Behari Vajpayee (maj-juni 1996), Bharatiya Janata Parti
 • H.D. Deve Gowda (1996-1997), Janata Dal
 • Inder Kumar Gujral (1997-1998), Janata Dal
 • Atal Behari Vajpayee (1998-2004), Bharatiya Janata Parti
 • Manmohan Singh (2004-2014), Indiske Kongresparti
 • Narendra Modi (2014- ), Bharatiya Janata Parti

Copyright