ފެބްރުއަރީ 14

ފެބްރުއަރީ 14 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 45ވަނަ ދުވަހެވެ.

  • 1960 - ދިވެހިރާއްޖެ:- އިގިރޭސި ދައުލަތާއި ދިވެހި ދައުލަތާއި ދެމެދު އެގްރިމެންޓް ގައި ސޮއިކުރުން ދާރުލް އުލޫމް ގައި އޮތް
  • 1978ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހިރާއްޖެ އޭޝިޔަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ މެންބަރަކަށްވުން

Other Languages

Copyright