ސެޕްޓެމްބަރު 14

ސެޕްޓެމްބަރު 14 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 257 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 258 ވަނަ ދުވަހެވެ.

  • 786 ހާރޫނުއް ރަޝީދު އައްބާސީ ޚިލާފަތުގެ ޚަލީފާކަމަށް އައްޔަންކުރުން. އަދި ހާރޫންގެ ދަރި މައުމޫން އުފަންވުން.

Other Languages

Copyright