Vice Premier of the Republic of China

Vice Premier of the Republic of China
行政院副院長
National Emblem of the Republic of China.svg
Shen Jong-chin 20170919.jpg
Incumbent
Shen Jong-chin

since 19 June 2020
Executive Yuan
Style Vice President
Vice Premier (international)
Reports to Premier
Seat Taipei, Taiwan
Nominator Premier
Appointer President
Term length No fixed term
Constituting instrument Constitution of the Republic of China
Formation 28 October 1928 (1928-10-28)
First holder Feng Yuxiang
Unofficial names Fù Gékuí (副閣揆)
Website english.ey.gov.tw

The Vice Premier of the Republic of China (Chinese: 行政院副院長; pinyin: Xíngzhèng Yuàn Fù Yuànzhǎng; lit. 'Vice President of the Executive Yuan') serves as the deputy to the premier and is appointed by the president, on the recommendation of the Premier. The title of vice premier had been changed several times, so this list is divided into several sections. This includes both vice premiers of the Republic of China before 1949, when the seat of government was in Mainland China, and vice premiers since 1949, when the seat of government was relocated to Taiwan.

List

Vice presidents of Executive Yuan of the National Government (1928–1948)

Portrait Name
(Birth–Death)
Term of office Days Political party President
1 Fyc.png Feng Yuxiang
馮玉祥
Féng Yùxíang
(1882–1948)
28 October 1928 11 October 1930 713 Kuomintang Chiang Kai-shek
2 T. V. Soong.jpg Soong Tse-ven
(T. V. Soong)

宋子文
Sòng Ziwén
(1891–1971)
11 October 1930 16 December 1931 447 Kuomintang Chiang Kai-shek
3 Chen Mingxu.jpg Chen Mingshu
陳銘樞
Chén Míngshū
(1889–1965)
16 December 1931 29 January 1932 410 Kuomintang Lin Sen
(2) T. V. Soong.jpg Soong Tse-ven
(T. V. Soong)

宋子文
Sòng Ziwén
(1891–1971)
29 January 1932 4 November 1933 645 Kuomintang Lin Sen
4 HHKung.jpg Kung Hsiang-hsi
(H. H. Kung)

孔祥熙
Kǒng Xiángxī
(1881–1967)
4 November 1933 1 January 1938 1519 Kuomintang Lin Sen
5 Chang Ch'ün 1930.jpg Chang Ch'ün
張群
Zhāng Qún
(1889–1990)
1 January 1938 11 December 1939 709 Kuomintang Lin Sen
(4) HHKung.jpg Kung Hsiang-hsi
(H. H. Kung)

孔祥熙
Kǒng Xiángxī
(1881–1967)
11 December 1939 4 June 1945 2002 Kuomintang Lin Sen, Chiang Kai-shek
6 Weng Wenhao.jpg Weng Wenhao
翁文灝
Wēng Wénhào
(1889–1971)
4 June 1945 18 April 1947 683 Kuomintang Chiang Kai-shek
7 Wang Yunwu (cropped).jpg Wang Yunwu
王雲五
Wáng Yúnwǔ
(1888–1979)
18 April 1947 24 May 1948 402 Non-partisan Chiang Kai-shek

Vice presidents of Executive Yuan of the Republic of China (1948–present)

Portrait Name
(Birth–Death)
Term of office Days Political party President
8 Gu Mengyu.jpg Ku Meng-yu
顧孟餘
Gù Mèngyú
(1888–1972)
24 May 1948 22 June 1948 29 Kuomintang Chiang Kai-shek
9 Li-Cheng Chang 3.jpg Chang Li-sheng
張厲生
Zhāng Lìshēng
(1901–1971)
22 June 1948 23 December 1948 184 Kuomintang Chiang Kai-shek
10 Wu Tiecheng2.jpg Wu Tieh-cheng
吳鐵城
Wú Tiěchéng
(1888–1953)
23 December 1948 21 March 1949 88 Kuomintang Chiang Kai-shek
11 Jia Jingde.jpg Chia Ching-teh
賈景德
Jiǎ Jǐngdé
(1880–1960)
21 March 1949 12 June 1949 83 Kuomintang Chiang Kai-shek
12 Zhu Jiahua.jpg Chu Chia-hua
朱家驊
Zhū Jiāhuá
(1893–1963)
12 June 1949 12 March 1950 273 Kuomintang Chiang Kai-shek
(9) Li-Cheng Chang 3.jpg Chang Li-sheng
張厲生
Zhāng Lìshēng
(1901–1971)
12 March 1950 1 June 1954 1542 Kuomintang Chiang Kai-shek
13 黃少谷 (cropped).jpg Huang Shao-ku
黃少谷
Huáng Shǎogǔ
(1901–1996)
1 June 1954 15 July 1958 1505 Kuomintang Chiang Kai-shek
(7) Wang Yunwu (cropped).jpg Wang Yun-wu
王雲五
Wáng Yúnwǔ
(1888–1978)
15 July 1958 16 December 1963 1980 Non-partisan Chiang Kai-shek
14 余井塘2.jpg Yu Ching-tang
余井塘
Yú Jǐngtáng
(1896–1985)
16 December 1963 1 June 1966 898 Kuomintang Chiang Kai-shek
(13) 黃少谷 (cropped).jpg Huang Shao-ku
黃少谷
Huáng Shǎogǔ
(1901–1996)
1 June 1966 1 July 1969 1126 Kuomintang Chiang Kai-shek
15 Chiang Ching-kuo youth 3.jpg Chiang Ching-kuo
蔣經國
Jiǎng Jīngguó
(1910–1988)
1 July 1969 1 June 1972 1066 Kuomintang Chiang Kai-shek
16 徐慶鐘先生.jpg Hsu Ching-chung
徐慶鐘
Xú Qìngzhōng
(1907–1996)
1 June 1972 1 December 1981 3470 Kuomintang Chiang Kai-shek, Yen Chia-kan, Chiang Ching-kuo
17 Encyclopedia of Law by Sanmin Books Chuang-huan Chiu.jpg Chiu Chuang-huan
邱創煥
Qīu Chuànghuàn
(1925–2020)
1 December 1981 1 June 1984 913 Kuomintang Chiang Ching-kuo
18 林洋港省主席.jpg Lin Yang-kang
林洋港
Lín Yánggǎng
(1927–2013)
1 June 1984 1 May 1987 1064 Kuomintang Chiang Ching-kuo
19 2005KMT NanjingTour LienChan.jpg Lien Chan
連戰
Lián Zhàn
(1936–)
1 May 1987 22 July 1988 448 Kuomintang Chiang Ching-kuo, Lee Teng-hui
20 施啟揚.jpg Shih Chi-yang
施啟揚
Shī Qǐyáng
(1935–2019)
22 July 1988 27 February 1993 1681 Kuomintang Lee Teng-hui
21 Republic of China National Emblem.svg Hsu Li-teh
徐立德
Xú Lìdé
(1931–)
27 February 1993 1 September 1997 1647 Kuomintang Lee Teng-hui
22 2006KwangHwaComputerMarketRelaunch JohnHYChiang.jpg Chiang Hsiao-yen
(John Chiang)

蔣孝嚴
Jiǎng Xiàoyán
(1941–)
1 September 1997 11 December 1997 101 Kuomintang Lee Teng-hui
23 2007SCUltraMarathon Day1 Chao-hsuian Liu.jpg Liu Chao-shiuan
劉兆玄
Liú Zhàoxuán
(1943–)
11 December 1997 20 May 2000 891 Kuomintang Lee Teng-hui
24 立法委員游錫堃.jpg Yu Shyi-kun
游錫堃
Yóu Xíkūn
(1948–)
20 May 2000 27 July 2000 68 Democratic Progressive Chen Shui-bian
25 張俊雄院長.jpg Chang Chun-hsiung
張俊雄
Zhāng Jùnxióng
(1938–)
27 July 2000 6 October 2000 71 Democratic Progressive Chen Shui-bian
26 20190709賴英照.jpg Lai In-jaw
賴英照
Laì Yīnzhaò
(1946–)
6 October 2000 1 February 2002 483 Non-partisan Chen Shui-bian
27 總統府資政 林信義.png Lin Hsin-i
林信義
Lín Xìnyì
(1946–)
1 February 2002 20 May 2004 839 Non-partisan Chen Shui-bian
28 臺灣前總統府秘書長與行政院副院長暨鄭南榕遺孀葉菊蘭 Former Vice Premier Yeh Chu-lan in 2008.jpg Yeh Chu-lan
葉菊蘭
Yè Júlán
(1949–)
20 May 2004 1 February 2005 257 Democratic Progressive Chen Shui-bian
First female vice president of any government branch.
29 Voa-chinese wu rong i 21may10.jpg Wu Rong-i
吳榮義
Wú Róngyì
(1939–)
1 February 2005 25 January 2006 358 Non-partisan Chen Shui-bian
30 蔡英文官方元首肖像照.png Tsai Ing-wen
蔡英文
Cài Yīngwén
(1956–)
25 January 2006 21 May 2007 481 Democratic Progressive Chen Shui-bian
31 20030724Chiou I-Jen (cropped).jpg Chiou I-jen
邱義仁
Qiū Yìrén
(1950–)
21 May 2007 6 May 2008 351 Democratic Progressive Chen Shui-bian
張俊雄院長.jpg Chang Chun-hsiung
張俊雄
Zhāng Jùnxióng
(1938–)
6 May 2008 20 May 2008 14 Democratic Progressive Chen Shui-bian
As acting.
32 Voa chinese Paul Chu 20may09.jpg Chiu Chang-hsiung
(Paul Chiu)

邱正雄
Qiū Zhèngxióng
(1942–)
20 May 2008 10 September 2009 478 Kuomintang Ma Ying-jeou
33 Eric Chu Chopped 2017.png Chu Li-luan
(Eric Chu)

朱立倫
Zhū Lìlún
(1961–)
10 September 2009 17 May 2010 249 Kuomintang Ma Ying-jeou
34 Sean Chen Chun.jpg Chen Chun
(Sean Chen)

陳冲
Chén Chōng
(1949–)
17 May 2010 6 February 2012 630 Kuomintang Ma Ying-jeou
35 Yi-Huah Jiang from VOA (1).jpg Jiang Yi-huah
江宜樺
Jiāng Yihuà
(1960–)
6 February 2012 18 February 2013 378 Non-partisan → Kuomintang Ma Ying-jeou
36 Mao Chi-kuo at Central Emergency Operation Center 20090816a (擷取).jpg Mao Chi-kuo
毛治國
Máo Zhìguó
(1948–)
18 February 2013 7 December 2014 657 Kuomintang Ma Ying-jeou
37 張副院長善政.jpg Chang San-cheng
(Simon Chang)

張善政
Zhāng Shànzhèng
(1954–)
8 December 2014 1 February 2016 420 Non-partisan Ma Ying-jeou
38 Woody Duh (cropped).jpg Duh Tyzz-jiun
(Woody Duh)

杜紫軍
Dù Zǐjūn
(1959–)
1 February 2016 19 May 2016 108 Non-partisan Ma Ying-jeou
39 Lin Hsi-yao.jpg Lin Hsi-yao
林錫耀
Lín Xíyào
(1961–)
20 May 2016 7 September 2017 475 Democratic Progressive Tsai Ing-wen
40 Shih Jun-ji 20170908.jpg Shih Jun-ji
施俊吉
Shī Jùnjí
(1955–)
8 September 2017 13 January 2019 492 Non-partisan Tsai Ing-wen
41 Chen Chi-Mai, Vice Premier of Executive Yuan.jpg Chen Chi-mai
陳其邁
Chén Qímài
(1964–)
14 January 2019 19 June 2020[1] 522 Democratic Progressive Tsai Ing-wen
42 Shen Jong-chin 20170919.jpg Shen Jong-chin
沈榮津
Shěn Róngjīn
(1951–)
19 June 2020 Incumbent 367 Non-partisan Tsai Ing-wen

See also

References

  1. ^ 楊濡嘉,蔡孟妤,王慧瑛. "辭官投入市長補選 陳其邁:我準備好了" (in Chinese). United Daily News. Retrieved 17 June 2020.CS1 maint: multiple names: authors list (link)

Copyright