بحث الگو:افراد-خرد

به نظر دوستان رده الگوی حاضر (مقاله‌های خرد زندگی‌نامه افراد) از نظر معنایی با رده الگوی زندگینامه-خرد (مقاله‌های خرد زندگینامه) از نظر معنایی تداخل پیدا نمی‌کنه؟

بهتر نیست رده الگوی حاضر به (مقاله‌های خرد افراد) ویرایش بشه؟ محمد ۶ اسفند ۱۳۸۹، ساعت ‏۱۲:۲۷ (UTC)

Other Languages

Copyright