دولت‌مرد

دولت‌مرد یا رَجُلِ سیاسی معمولاً به یک سیاست‌مدار یا دیپلمات گفته می‌شود.

همچنین، دولت‌مرد یا دولت‌مردان ممکن است در موارد زیر نیز به‌کار رود:

Copyright