۱۳ اکتبر

۱۳ اکتبر دویست و هشتاد و ششمین (در سال‌های کبیسه دویست و هشتاد و هفتمین) روز سال در گاه‌شماری میلادی است. ۷۹ روز تا پایان سال باقی‌است .

Other Languages

Copyright