۴ مه

۴ مه در تقویم گرگوری، صد و بیست و چهارمین (در سال‌های کبیسه صد و بیست و پنجمین) روز سال است. ۲۴۱ روز تا پایان سال باقی است.

1989، عدنان خیرالله، وزیر جنگ عراق در زمان حکومت صدام حسین

Other Languages

Copyright