Transkripsje

"Transkripsje" hat yn de Wikipedy ferskate betsjuttings:

  • transkripsje (biology), it proses yn 'e genetika wêrby't in spesifyk stikje DNA kopiëarre wurdt nei RNA
  • transkripsje (muzyk), it oersetten fan in muzykstik yn in oare foarm of besetting
  • transkripsje (taalkunde), it omsetten fan sprutsen taal yn skreaune tekst, of it omsetten fan tekst fan it iene skriftsysteem nei it oare
  • transkripsje (paleografy), it oersetten fan âlde hânskriften of ynskripsjes yn modern skrift


Copyright