જાન્યુઆરી ૧૩

૧૩ જાન્યુઆરી નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૧૩મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન પણ ૧૩મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૩૫૨ દિવસ બાકી રહે છે.

Other Languages

Copyright