ફેબ્રુઆરી ૧૧

૧૧ ફેબ્રુઆરી નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૪૨મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન પણ ૪૨મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૩૨૩ દિવસ બાકી રહે છે.

Other Languages

Copyright