ફેબ્રુઆરી ૧૨

૧૨ ફેબ્રુઆરી નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૪૩મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન પણ ૪૩મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૩૨૨ દિવસ બાકી રહે છે.


Other Languages

Copyright