ફેબ્રુઆરી ૨૩

૨૩ ફેબ્રુઆરી નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૫૪મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન પણ ૫૪મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૩૧૧ દિવસ બાકી રહે છે.

Other Languages

Copyright