Միկրոշերտավոր գիծ

Միկրոշերտավոր գիծ

Միկրոշերտավոր գիծ, հաղորդչի շերտ, որը ամուր և կոշտ հարթակի վրա է գտնվում։ Հարթակը պատրաստված է համասեռ դիէլեկտրիկից, նրա արտաքին կողմը մետաղացված է և հողակցված։ Դաշտի կառուցվածքը գծում բավական բարդ է։ Դաշտը տեղակայված է ոչ միայն շերտի և մետաղացման միջև, այլ նաև շերտի վրա և շրջակա օդում։ Այդ պատճառով գծում ոչ թե ալիքի TEM-ն է, այլ քվազի-TEM մոդը։ Ցածր հաճախության դեպքում քվազի-TEM ալիքի տարածման վերլուծությունը բավարար ճշտություններ է տալիս, բայց հաճախության աճի հետ նկատելիորեն մեծանում են դաշտի երկայնական բաղադրիչները, արտահայտիչ է դառնում դիսպերսիան, այսինքն' գծի ալիքային դիմադրությունը և դիէլեկտրիկ թափանցելիությունը կախման մեջ են ընկնում հաճախականությունից:

ալիքային դիմադրությունն է՝ հաշվի առնելով հաճախականային դիսպերսիան.
որտեղ
լայնությամբ և բարձրությամբ ժապավենի ալիքային դիմադրությունն է
ԳՀց-ով,
— տակդիրի բարձրությունն է, f-ը ԳՀց-ով է, իսկ h-ը՝ մմ-ով,
-ն ալիքային դիմադրությունն է՝ անտեսելով դիսպերսիան,
-ն մոտավոտապես, 2% ճշգրտությամբ, կարելի է որոշել հետևյալ բանաձևով [1] [2] [3]՝
որտեղ
-ը էֆեկտիվ դիէլեկտրիկական թափանցելիությունն է` հաշվի առնելով հաճախականային դիսպերսիան,
որտեղ
-ը էֆեկտիվ դիէլեկտրիկական թափանցելիությունն է՝ հաշվի առնելով հաղորդչի հաստությունը
-ը էֆեկտիվ դիէլեկտրիկական թափանցելիությունն է։
-ը տակդիրի դիէլեկտրիկական թափանցելիությունն է,
վակուումի բնութագրային դիմադրությունն է [Ն 1]
-ը՝ հաղորդչի էֆեկտիվ լայնությունը։
որտեղ -ն հաղորդչի լայնությունն է,
-ն՝ ժապավենի հաստությունը։

Մարման գործակիցը միավոր երկարության վրա չափվում է դԲ/մ-ով՝

որտեղ

  • -ն կորուստներն են դիէլեկտրիկում[4]՝
,

որտեղ

-ը դիէլեկտրիկի կորուստների անկյան տանգենսն է,
-ն՝ ալիքի երկարությունը վակուումում,
-ն՝ կորուստները հաղորդչում։
  • Ա. Սարգսյան, Էլեկտրադինամիկա և ռադիոալիքների տարածում, Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարան։

Microstrip Analysis/Synthesis Calculator

Copyright