11 ctember

Ctember
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

11 ctember d ass wis 254 n useggas (wis 255 deg yiseggasen ineggzen) deg leḥsab tagrigurit. 111 n wussan qqimen-d armi d taggara n useggas.

  • 2001 : sin isafagen (ṭṭeyyarat) kecmen g World Trade Center g teɣremt n New York, yerna wiyaḍ kecmen g wexxam amellal d Pentagon.

Other Languages

Copyright