1919

Pɩnaɣ 1919pɩnaɣ 1919 ñɩŋga kɛ palʋlʋʋ Yeesu Krɩstʋ yɔ. Pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ taa lɛ, pɩnaɣ 1919 kɛŋna hiu nɛ nakʋ ñɩŋga. Kɛwɛ pɩnzɩ 19181920 hɛkʋ taa.

Pɩnaɣ ŋga ka-taa kɛ lakasɩ sɔsɔsɩ sɩnɛ yɔ sɩlaba :

Other Languages

Copyright