1979

Pɩnaɣ 1979pɩnaɣ 1979 ñɩŋga kɛ palʋlʋʋ Yeesu Krɩstʋ yɔ. Pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ taa lɛ, pɩnaɣ 1979 kɛŋna 79 ñɩŋga. Kɛwɛ pɩnzɩ 19781980 hɛkʋ taa.

Pɩnaɣ ŋga ka-taa kɛ lakasɩ sɔsɔsɩ sɩnɛ yɔ sɩlaba :

Other Languages

Copyright