Самогласка од среден ред

Табела на самогласки по МФА
Предни Речиси​предни Средни Речиси​задни Задни
Затворени
Blank vowel trapezoid.svg
iy
ɨʉ
ɯu
ɪʏ
ɪ̈ʊ̈
ʊ
eø
ɘɵ
ɤo
ø̞
ə
ɤ̞
ɛœ
ɜɞ
ʌɔ
æ
ɐ
aɶ
ä
ɑɒ
Речиси затворени
Полузатворени
Средни
Полуотворени
Речиси отворени
Отворени
Самогласките во парови се: незаоблена • заоблена

Помош за МФА • легенда • табела • Loudspeaker.svg табела со звуци • погл.

Самогласка од среден ред (или централна самогласка) е вид на самогласен глас присутен во извесни јазици. Карактеристично за овој глас е тоа што јазикот се става на половина пат помеѓу положбата за предна самогласка и задна самогласка. Во македонскиот јазик, единствената самогласка од среден ред е а,[1] и тоа во неакцентирана крајна положба, како во „ќерка“.

Според Меѓународната фонетска азбука (МФА), самогласки од среден ред се:

  • затворена незаоблена самогласка од среден ред [ɨ]
  • затворена заоблена самогласка од среден ред [ʉ]
  • полузатворена незаоблена самогласка од среден ред [ɘ]
  • полузатворена заоблена самогласка од среден ред [ɵ]
  • средна самогласка од среден ред [ə]
  • полуотворена незаоблена самогласка од среден ред [ɜ]
  • полуотворена заоблена самогласка од среден ред [ɞ]
  • речиси отворена самогласка од среден ред [ɐ] (мак. завршно неакцентирано а)
  • отворена предна незаоблена самогласка [a] (неофицијална, но најчеста)

Напати се среќаваат и наменски симболи ᵻ, ᵿ (ɪ, ʊ) за речиси затворена незаоблена самогласка од среден ред.

  1. Кепески, Круме (1990). Граматика на македонскиот литературен јазик (изд. X.). Скопје: Просветно Дело. стр. 61.

Copyright