Транскрипција

Транскрипција (од лат. transcriptio - препис, предавање) може да се однесува на:

  • Транскрипција (лингвистика), предавањето на усмени зборови во писмена форма. Исто така и претворањето на ракопис, или фотографија на текст во чист текст.
  • Транскрипција (генетика), процес на копирање на ДНК во РНК од ензимот наречен РНК-полимераза (РНКП).
  • Транскрипција (музика), нотирање на ненотирано музичко дело, честа практика во етномузикологијата, или пак препишување на едно дело, или со едноставно копирање (за читкост), или пак како аранжман за друг инструмент.
  • Медицинска транскрипција, документирање на медицинските записи на пациентите.
  • Пијано транскрипција, музичко дело свирено на едно или повеќе пијана за приближно предавање на изворното дело.
  • Кај компјутерите, гласовно препознавање, транскрипцијата е процес при кој системот/софтверот за препознавање на глас слуша претходно снимен глас и го вметнува во форма на пишани зборови во документ за подоцнежна коректура (транскрипција на гласовно препознавање)
  • Транскрипт (препис)

Copyright