ഓഗസ്റ്റ് 13

ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം ഓഗസ്റ്റ് 13 വർഷത്തിലെ 220 (അധിവർഷത്തിൽ 221)-ാം ദിനമാണ്.വർഷാവസാനത്തിനായി 145 ദിവസങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട്.


  • ലാവോസ് - ലാവോ ഇസ്സാറ, സ്വതന്ത്ര ലാവോസ് ദിനം

Other Languages

Copyright