ജൂലൈ 22

ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം ജൂലൈ 22 വർഷത്തിലെ 203 (അധിവർഷത്തിൽ 203)-ാം ദിനമാണ്. വർഷാവസാനത്തിനായി 162 ദിവസങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട്.


  • 1923 - മുകേഷ്, ഇന്ത്യൻ പിന്നണി ഗായകൻ (മ. 1976)
  • 1918 - ഇന്ദ്ര ലാൽ റോയ്, ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ് (ജ. 1898)
  • പൈ ദിനം(22/7 എന്നത് π -യോട് ഏകദേശം തുല്യമാണ്‌)


Other Languages

Copyright