നവംബർ 21

ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം നവംബർ 21 വർഷത്തിലെ 325-ാം ദിനമാണ്‌ (അധിവർഷത്തിൽ 326). വർഷത്തിൽ 40 ദിവസം ബാക്കി.


Other Languages

Copyright