പോർച്ചുഗീസ് ഇന്ത്യ

State of India

Estado da Índia
1505–1961
{{{coat_alt}}}
Coat of Arms
Anthem: "Hymno Patriótico" (1808-1826)
Patriotic Anthem

"Hino da Carta" (1826-1911)
Hymn of the Charter

"A Portuguesa" (1911-1961)
The Portuguese
Portuguese India evolution. The State of India (Estado da Índia) in the 16th and 17th centuries also included possessions in all the Asian Subcontinents, East Africa, and in the Pacific
Portuguese India evolution. The State of India (Estado da Índia) in the 16th and 17th centuries also included possessions in all the Asian Subcontinents, East Africa, and in the Pacific
Status Colony; Overseas Province
State of the Portuguese Empire
Capital Nova Goa (Cochin to 1530)
Common languages Portuguese Also spoken; Konkani, Kannada, Gujarati, Marathi, Malayalam, others
Head of state  
• King
   1511–21
Manuel I of Portugal
• President
   1958–61
Américo Tomás
Viceroy  
• 1505–9 (first)
Francisco de Almeida
• 1896 (last)
Afonso, Duke of Porto
Governor-general  
• 1509–15 (first)
Afonso de Albuquerque
• 1958–62 (last)
Manuel António Vassalo e Silva
Historical era Imperialism
• Fall of Sultanate of Bijapur
15 August 1505
• Indian Annexation;
19 December 1961
Currency Portuguese Indian rupia (INPR)
Portuguese Indian escudo (INPES)
Preceded by
Succeeded by
Bahmani Sultanate
Gujarat Sultanate
India
Dadra and Nagar Haveli
Goa, Daman and Diu

പോർച്ചുഗലിൽ നിന്നും കടൽമാർഗ്ഗം ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് വഴികണ്ടുപിടിച്ച് ആറു വർഷത്തിനുശേഷം പോർച്ചുഗലിന്റെ പുറമെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെയെല്ലാം ഭരിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ അധികാരസ്ഥാനമാണ് പോർച്ചുഗീസ് ഇന്ത്യ (Portuguese India) എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആദ്യ വൈസ്രോയിയായ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഡി അൽമേഡ ഇതിന്റെ തലസ്ഥാനം കൊച്ചിയിൽ സ്ഥാപിച്ചു. പിന്നീടു വന്ന പോർച്ചുഗീസ് ഗവർണ്ണർമാരെല്ലാം വൈസ്രോയി റാങ്കിൽ ഉള്ളവർ ആയിരുന്നില്ല. 1510 -നു ശേഷം തലസ്ഥാനം ഗോവയിലേക്കു മാറ്റി. 18 -ആം നൂറ്റാണ്ടുവരെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ, തെക്കേ ആഫ്രിക്ക മുതൽ തെക്കേ ഏഷ്യവരെയുള്ള പോർച്ചുഗീസ് പ്രദേശങ്ങളെയെല്ലാം ഭരിച്ചിരുന്നത് ഗോവയിലെ ഗവർണ്ണർ ആയിരുന്നു. 1752 -ൽ മൊസാംബിക്കിന് പ്രത്യേകമായി ഒരു ഗവണ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കി. 1844 -ൽ മാകാവു, സോലോർ, ടിമോർ എന്നിവിടങ്ങളെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഭരിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് അവരുടെ അധികാരം മലബാർ തീരത്തു മാത്രമായി ഒതുങ്ങി.

  • Portuguese Empire
  • Estado Novo (Portugal)
  • List of colonial heads of Portuguese India
  • Portuguese Indian Rupia
  • Portuguese Indian Escudo
  • Goa liberation movement
  • Cuncolim Revolt
  • Andrada (undated). The Life of Dom John de Castro: The Fourth Vice Roy of India. Jacinto Freire de Andrada. Translated into English by Peter Wyche. (1664). Henry Herrington, New Exchange, London. Facsimile edition (1994) AES Reprint, New Delhi. ISBN 81-206-0900-X.
  • ColonialVoyage.com – History of the Portuguese and the Dutch in Ceylon, India, Malacca, Bengal, Formosa, Africa, Brazil.

Copyright