ബ്രിട്ടീഷ് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

ബ്രിട്ടീഷ് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
British Film Institute logo.png
ചുരുക്കപ്പേര് BFI
രൂപീകരണം 1933
തരം Film, television charitable organisation
പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ United Kingdom
ഔദ്യോഗിക ഭാഷ
English/french
Chairman
Josh Berger
Chief Executive
Amanda Nevill
വെബ്സൈറ്റ് bfi.org.uk

ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാണവും ടെലിവിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്.

Copyright