യാക്വി നദി

മെക്സിക്കോയിലെ സൊനോറോയിലെ യാക്വി നദി.

യാക്വി നദി വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മെക്സിക്കോയിലെ സൊനോറ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു നദിയാണ്. ഈ നദി മുൻകാലത്ത് റിയോ ഡെൽ നോർട്ടെ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്.[1] സൊനോറ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നദി ശൃംഖലയായതിനാൽ യാക്വി നദി ജലസേചനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് വാലെ ഡെൽ യാക്വിയിൽ.

  1. Ensayo, Rudo (1764). A Description of Sonora and Arizona. University of Arizona Press. ശേഖരിച്ചത് 23 May 2015.

Copyright