സെപ്റ്റംബർ 11

ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം സെപ്റ്റംബർ 11 വർഷത്തിലെ 254 (അധിവർഷത്തിൽ 255)-ാം ദിനമാണ്


1921 സെപ്റ്റംബർ 11 പ്രമുഖകവിയും സ്വാതന്ത്ര്യസമരസേനാനിയും അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെപോരാടിയ സാമൂഹികപരിഷ്ക്കർത്താവും ആയിരുന്ന സുബ്രഹ്മണ്യഭാരതി ഓർമ്മയായി

Other Languages

Copyright