സെപ്റ്റംബർ 14

ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം സെപ്റ്റംബർ 14 വർഷത്തിലെ 257 (അധിവർഷത്തിൽ 258)-ാം ദിനമാണ്.വർഷാവസാനത്തിനായി 108 ദിവസങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട്.


  • 1963 - റോബിൻ സിങ്ങ്, ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരൻ
  • 1851 - ജെയിംസ് ഫെനിമോർ കൂപ്പർ, അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരൻ
  • റോമിലെ വിശുദ്ധ ക്രെസെന്റിയസ് ദിനം

Other Languages

Copyright