സെപ്റ്റംബർ 16

ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം സെപ്റ്റംബർ 16 വർഷത്തിലെ 259-ാം ദിവസമാണ്‌(അധിവർഷത്തിൽ 260)


1916 - എം. എസ്‌. സുബ്ബലക്ഷ്മി, കർണ്ണാടക സംഗീതജ്ഞ.

ലോക ഓസോൺ ദിനം

Other Languages

Copyright