Өгөгдлийн хөмрөг


SQL өгөгдлийн хөмрөгийн query-ийн гаралтын жишээ.

Өгөгдлийн хөмрөг гэдэг бол өгөгдлийн зохион байгуулагдсан цуглуулга юм.

Copyright