पारेषण वाहिनी

पारेषण वाहिनी ही उच्च वारंवारितेचा विद्युतप्रवाह वहन करणारी वाहिनी असते. यातून संदेशवहनही करता येते.


Copyright