Huēiyac chicāuhtlahtōl

Huēiyac chicāhuani (¯) ītōcā in chicāhuatlahtōltzintli tlahcuilopampa miequīntīn tlahtōl iuh Nāhuatl, Māori ahnozo Hawaitlahtōlli.

  • Chicāhuatlahtōl

Copyright