Międzynarodowa organizacja rządowa

Międzynarodowa organizacja rządowa (ang. International Governmental Organizatons – IGOs) – związek przynajmniej trzech państw powoływany umową międzynarodową w celu realizacji celów statutowych. Podstawy prawne ich funkcjonowania stanowi prawo międzynarodowe.

Organizacje międzyrządowe posiadają podmiotowość prawnomiędzynarodową[1]. Umożliwia im to zawieranie umów międzynarodowych, bycie stroną przed międzynarodowymi organami sprawiedliwości, uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych oraz utrzymywania stosunków zbliżonych do stosunków dyplomatycznych[1]. Podmiotowość prawnomiędzynarodowa organizacji rządowych nie jest jednak pełna – ograniczona jest treścią umów międzynarodowych oraz statusem tych organizacji względem państw – państwa dysponują bowiem własnym terytorium i ludnością[1]. Najszerszy zakres podmiotowości przysługuje Organizacji Narodów Zjednoczonych[1]. Została ona stwierdzona w opinii doradczej MTS-u w sprawie hrabiego Bernadotte – zaznaczono jednocześnie, że podmioty prawa niekoniecznie są identyczne, jeśli chodzi o ich charakter i zakres uprawnień[2].

Poniższa klasyfikacja wraz z przykładami organizacji międzynarodowych opiera się na klasyfikacji dokonanej przez Yearbook of International Organization w 2000 roku (dane z okresu 1999-2000)[3]:

  • Konwencjonalne organizacje rządowe – 263
  • Pozostałe organizacje międzyrządowe – 1823
    • organizacje wydzielające się lub półautonomiczne – 725 – np. Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju
    • organizacje specjalistyczne – 706 – np. Zorganizowany Globalny System Usług
    • organizacje narodowe zorientowane międzynarodowo – 59 – np. część wspólnych przedsięwzięć w ramach dawnej RWPG
    • organizacje nieaktywne lub rozwiązywane – 333

Copyright