Spółka akcyjna

Spółka akcyjna (SA, ew. S.A.) (ang. anonymous society, joint-stock company, fr. société anonyme, niem. Aktiengesellschaft, wł. societa per azioni) – rodzaj powszechnej w gospodarce wolnorynkowej spółki kapitałowej, której forma opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki.

W Polsce spółki akcyjne działają obecnie na podstawie Kodeksu spółek handlowych, wcześniej regulował ją Kodeks handlowy. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej podzielony jest na akcje o równej wartości. Akcje te mogą być notowane (kupowane i sprzedawane) na giełdzie (zobacz: spółka publiczna).

Założenie spółki akcyjnej

Z chwilą zawiązania spółki, tj. objęcia akcji przez akcjonariuszy, powstaje spółka akcyjna w organizacji.

Spółka akcyjna nabywa osobowość prawną w chwili wpisania do rejestru przedsiębiorców, stanowiącego część prowadzonego przez sądy gospodarcze (rejestrowe) Krajowego Rejestru Sądowego. Ze względu na liczbę głosów przypadających na jednego akcjonariusza akcje w spółkach handlowych dzieli się na akcje zwykłe i uprzywilejowane. Posiadacze pierwszych mają jeden głos w zebraniach walnych, co stanowi przeciwieństwo dla akcji uprzywilejowanych, których właściciele mają inne prawa co do wypłacanych dywidend[1] czy sposobu głosowania na walnych zebraniach.

Własność

 • akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, ryzyko ponoszą jedynie do wysokości wniesionego kapitału oraz czerpią zyski (np. w postaci dywidendy);
 • minimalny kapitał zakładowy wynosi 100 000 zł[a][2], a minimalna wartość nominalna akcji to 1 grosz[3];
 • akcje: imienne i na okaziciela, aportowe i gotówkowe, zwykłe i uprzywilejowane; są niepodzielne, cena emisyjna nie może być niższa od nominalnej;
 • zysk dzielony jest proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów.

Władze

Kodeks przewiduje, że władze spółki akcyjnej są tworzone zgodnie z modelem systemu dualistycznego, w którym obowiązkowo istnieje stały organ nadzorczy. Organami spółki są zatem:

 • zarząd – powoływany maksymalnie na 5 lat, reprezentujący spółkę na zewnątrz i prowadzący jej sprawy;
 • rada nadzorcza – wykonująca stały nadzór nad zarządem, składa się z minimum 3 członków, w spółkach publicznych – minimum 5 osób, powoływanych i odwoływanych przez zgromadzenie akcjonariuszy;
 • walne zgromadzenie.

Na członkach zarządu ciąży tzw. zakaz konkurencji, natomiast nie ma ograniczenia liczby kadencji.

Prawa i obowiązki

Prawa akcjonariuszy[4]:

 • prawo do otrzymania dywidendy w przypadku podziału wypracowanego zysku
 • prawo do udziału i zabierania głosu podczas walnego zgromadzenia
 • prawo do rozporządzania posiadanymi akcjami
 • prawo do pozyskania informacji na temat działalności spółki

Obowiązki akcjonariuszy[4]:

 • obowiązek wniesienia do spółki pełnego wkładu na akcje
 • obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych związany z akcjami imiennymi
 • obowiązek zwrócenia świadczeń, które zostały nienależnie przez akcjonariusza pobrane

Rozwiązanie spółki akcyjnej

Rozwiązanie spółki może nastąpić:

Rozwiązanie następuje w drodze postępowania likwidacyjnego; likwidatorami są ostatni członkowie zarządu, likwidatorów może ustanowić sąd. W przypadku upadłości jest prowadzone postępowanie upadłościowe i dopiero po jego ukończeniu następuje rozwiązanie spółki.

Oznaczenie spółki akcyjnej

W obrocie handlowym każda spółka akcyjna w Polsce zobowiązana jest podawać w swojej firmie (czyli nazwie własnej) oznaczenie swojej formy prawnej dodając zwrot spółka akcyjna lub skrót S.A. Artykuł 305 kodeksu spółek handlowych stwierdza[5]:

Natomiast zgodnie z polskimi konwencjami ortograficznymi powinno się używać skrótowca SA[6][7][8], bez kropek[b]. Mimo tego, że wariant ten został negatywnie oceniony przez Radę Języka Polskiego[10], jedynym oficjalnym i zgodnym z prawem[według kogo?] oznaczeniem w Polsce jest zapis S.A. z kropkami.

Odpowiednikami polskiej spółki akcyjnej w poszczególnych państwach członkowskich UE są następujące rodzaje spółek[11]:

 • Austria – die Aktiengesellschaft (AG),
 • Belgia – la société anonyme/de naamloze vennootschap,
 • Bułgaria – акционерно дружество,
 • Cypr – Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση που διαθέτουν μετοχικό κεφάλαιο,
 • Dania – aktieselskaber,
 • Estonia – aktsiaselts,
 • Finlandia – julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag,
 • Francja – société anonyme (SA), société par actions simplifiée (SAS), société en commandite par actions (SCA)
 • Grecja – ανώνυμη εταιρία,
 • Hiszpania – la sociedad anónima,
 • Holandia – de naamloze vennootschap (N.V.),
 • Irlandia – public companies limited by shares oraz public companies limited by guarantee having a share capital,
 • Litwa – akcinė bendrovė,
 • Luksemburg – la société anonyme,
 • Łotwa – akciju sabiedrība,
 • Malta – kumpannija pubblika/public limited liability company, kumpannija privata/private limited liability company,
 • Niemcy – die Aktiengesellschaft (AG),
 • Portugalia – a sociedade anónima,
 • Republika Czeska – akciová společnost (a.s.),
 • Rumunia – societate pe acțiuni,
 • Szwecja – aktiebolag,
 • Słowacja – akciová spoločnosť,
 • Słowenia – delniška družba,
 • Węgry – részvénytársaság,
 • Wielka Brytania – public companies limited by shares oraz public companies limited by guarantee having a share capital,
 • Włochy – la società per azioni.

Copyright