Wieś

Wieś Kabaty pod Warszawą w 1925
Hekelgem, Belgia
Dörflingen i okolice, Szwajcaria
Rybniště, Czechy
Monsanto, Portugalia
Plan miejscowości Jagodowo, Bułgaria

Wieśjednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).

Zgodnie ze schematem aplikacyjnym załączonym do rozporządzenia z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, jest zaliczana do rodzaju miejscowości[1].

Definicja Marii Kiełczewskiej-Zaleskiej – wieś to osada, w której ludność zajmuje się uprawą roślin i chowem zwierząt[2].

Definicja Józefa Szymańskiego – zbiorowisko ludzi albo osiedla z należącymi doń gruntami[3].

Definicja Jana Turowskiego – wieś to społeczność lokalna, której funkcję produkcyjną uzupełnia funkcja rodziny i czyni to w sposób jednolity z zachowaniem kontroli społecznej[4].

Definicja Jana Tkocza – wieś to twór terytorialny mający granicę, rozłóg ziemi, siedlisko (zagrodę) stanowiące całość przestrzenną o określonych więzach społecznych oraz uprawnieniach prawnych[5].

Gospodarstwa domowe na wsi są zdecydowanie liczebniejsze niż w miastach. W 2008 r. w miastach zaledwie 6% stanowiły gospodarstwa o liczbie osób 5 lub więcej, tymczasem na wsiach było to około 19,6%. Na skutek zmian demograficznych również ta struktura ulegnie zmianom i tak w 2035 roku wielkości te będą wynosić odpowiednio: 5,6% oraz 14,0%[6].

Liczba miejscowości wiejskich w Polsce (stan 01.01.2015):

  • podstawowych ogółem 52 529, w tym wsi 43 068, inny rodz. 9461
  • części integralnych ogółem 42 933, w tym części wsi, kolonii, osady 36 473, przysiółków 4716, o innym rodzaju 1744.

Liczba miejscowości wiejskich w Polsce (stan 06.03.2013)[7], a w nim[8]

  • podstawowych ogółem 52 543, w tym wsi 43 058, inny rodz. 9485
  • części integralnych ogółem 43 015, w tym części wsi, kolonii, osady 36 530, przysiółków 4731, o innym rodzaju 1754.

Według stanu w dniu 31 grudnia 2011 w Polsce było 40 540 sołectw[9].

We współczesnych typach miejscowości Federacji Rosyjskiej „wieś” występuje w dwóch znaczeniach:

  • Sieło, sioło – (duża) miejscowość wiejska[10]
  • Dieriewnia, ros. деревня, w języku polskim występująca w XVI - XVII w. jako derewnia – mała wieś, wioska[11]

Do początku XX wieku podstawową różnicą był brak cerkwi w drugim typie miejscowości.

Other Languages

Copyright