رسنۍ

رسنۍ کیدای شي نغوته دا لاندی سرلیکونو ته:

اړيكتياوى

  • رسنۍ (اړيكتياو), د توكو د خوندي كولو او د مالوماتو او اومتوكو د سپارلو لپاره كارول كيږي.
  • خبرتيايي رسنۍ, بيلابيلې رسنې, ښكالوې,او د خپرتياوو پيرل او خپرول.
  • بريښنايي رسنۍ, د بريښنايي انرژي پر مټ د اړيكتياوو رسول.
  • گڼيال رسنۍ, يو بريښنايي رسنۍ چې د گڼياليزو خبرتياوو د خونديكولو، استولو او اخستلو لپاره كارول كيږى.
  • سوداگريزه بريښنايي رسنۍ, د بريښنايي سوداگرى لپاره گڼيالې رسنۍ.
  • لو پيوند رسنۍ, رسنۍ له لوي پيوند سره.
  • گڼرسنۍ, اړيكتياو كوم چې مالوماتو، منځپانگې او د بهيرونو گڼې بڼې پو ځاى كوي .
  • چاپي رسنۍ, د اړيكتياو رسول د پاڼو له لارې.
  • ډله ايزې رسنۍ, ټولې ډله ايزي رسنۍ.
  • خپريزي رسنۍ, communications delivered over mass electronic communication networks
  • خبري رسنۍ, mass media focused on communicating news
  • نوي رسنۍ, media that can only be created or used with the aid of modern computer processing power
  • خونديزې رسنۍ, د مالوماتو د خوندي ساتلو وزلې.

Copyright