१२ फरवरी


१२ फरवरी-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य त्रयश्चत्वारिंशत्तमं (४३) दिनम् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय ३२२ दिनानि अवशिष्टानि ।

Other Languages

Copyright