१३ अगस्त


१३ अगस्त-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य द्विशताधिकपञ्चविंशतितमं (२२५) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् द्विशताधिकषड्विंशतिततं (२२६) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय १४० दिनानि अवशिष्टानि ।

Other Languages

Copyright