१४ फरवरी


१४ फरवरी-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य पञ्चचत्वारिंशत्तमं (४५) दिनम् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय ३२० दिनानि अवशिष्टानि ।

Other Languages

Copyright