१५ मार्च


१५ मार्च-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य चतुस्सप्ततितमं (७४) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् पञ्चसप्ततितमं (७५) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय २९१ दिनानि अवशिष्टानि ।

Other Languages

Copyright