२५ मार्च


२५ मार्च-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य चतुरशीतितमं (८४) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् पञ्चाशीतितमं (८५) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय २८१ दिनानि अवशिष्टानि ।

Other Languages

Copyright