८ नवम्बर


८ नवम्बर-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य त्रिशताधिकद्वादशं (३१२) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् त्रिशताधिकत्रयोदशं (३१३) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय ५३ दिनानि अवशिष्टानि ।

Other Languages

Copyright