Medzinárodné právo verejné

Medzinárodné právo verejné je právne odvetvie upravujúce vzťahy medzi subjektami majúcimi medzinárodnoprávnu subjektivitu a je tvorené pomocou medzinárodných právnych zmlúv. Základné subjekty medzinárodného práva sú zvrchované štáty. Opakom je vnútroštátne právo. Súčasťou medzinárodného práva verejného nie je medzinárodné právo súkromné, ktoré tvorí súčasť vnútroštátneho práva a rieši kolíziu vnútroštátnych právnych poriadkov pri úprave vzťahov fyzických a právnických osôb .

Medzinárodné právo má tri základné pramene - medzinárodné zmluvy, medzinárodné obyčaje a všeobecné právne zásady (čl. 38 Štatútu Medzinárodného súdneho dvora). Pomocné pramene sú medzinárodnoprávna doktrína a zásady medzinárodného práva.

  • medzinárodná zmluva
  • medzinárodná obyčaj
  • všeobecné právne princípy
  • doktrína medzinárodného práva
  • zásady medzinárodného práva

Hlavný článok: Medzinárodná zmluva

Môžu byť:

  • bilaterálne (dvojstranné)
  • multilaterálne (mnohostranné)

Prvé kroky uskutočnili španielski teológovia Vitoria, Suaréz, Velanquez, v ich práci ďalej pokračoval Hugo Grotius, ktorý navrhol zriadenie organizácie podobnej dnešnej OSN.

  • JANKUV, J. 2009. "Medzinárodnoprávna ochrana práv príslušníkov menšín". Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2009, 1. vydanie, 316s. ISBN 978-80-7380-210-3.
  • JANKUV, J. 2006. "Medzinárodné a európske mechanizmy ochrany ľudských práv". Bratislava: IURA EDITION s.r.o., 2006, 1. vydanie, 358s. ISBN 80-8078-096-X.

Copyright