Právna rodina

Právna rodina je zoskupenie blízkych právnych režimov viacerých národných práv, ktoré majú spoločné základné charakteristické znaky, predovšetkým v usporiadaní vlastného vnútorného systému, v spôsobe normotvorby, formovaní štruktúry a povahy predpisov s typickými znakmi, ktoré sa prípadne neviažu na iné právne rodiny. Ide teda o skupinu právnych poriadkov (veľký právny systém) majúcich rovnaký právny štýl, najmä (ale nie len) z ideologického hľadiska.

Nazývanie veľkých právnych systémov právnymi rodinami zaviedol profesor René David najmä v publikácií Veľké systémy súčasného práva. Ak v určitom zoskupení vystupuje niektorý právny poriadok ako dominantný pri formovaní daného právneho systému, označuje sa ako materský a ostatné poriadky ako dcérske, respektíve filiálne.

René David rozlišuje tieto právne rodiny:

 • románsko-germánska právna rodina
 • právna rodina common law
 • socialistická právna rodina (zastarané)
 • iné:
  • islamské právo
  • židovské právo
  • hinduistické právo
  • právo Ďalekého východu
  • právne systémy Čiernej Afriky

Zjednodušene možno medzi najdôležitejšie právne rodiny zaradiť:

 • [1] (PDF, DE)

Copyright