Právne odvetvie

Právo sa podľa predmetu delí na rôzne právne odvetvia. Presné vymedzenie sa viac či menej líši v rôznych štátoch i rôznych odborných publikáciách a neexistuje žiaden univerzálny systém. Preto sa členenie použité v tejto wikipédii nemusí zhodovať s inými zdrojmi.

Subjektívne a objektívne

 • Objektívne právo znamená právo ako také, to znamená právny poriadok či platné právo (napr. občianske právo, trestné právo).
 • Subjektívne právo znamená právo, ktoré niekomu patrí, alebo môže patriť (napr. právo na súdnu ochranu, právo na vzdelanie).

Verejné a súkromné

 • Súkromné právo je časť právneho poriadku tradične zahŕňajúca občianske právo (vrátane procesného), obchodné právo a rodinné právo.
 • Verejné právo je časť právneho poriadku zameraná na ochranu verejných vecí, ako sú verejné inštitúcie, verejný poriadok.

Hmotné a procesné

 • Hmotné právo stanovuje, aké práva a povinnosti komu patria.
 • Procesné právo popisuje procedúry, ktoré sa používajú pre uplatnenie hmotného práva.

Medzinárodné a vnútroštátne

 • Medzinárodné právo je právne odvetvie upravujúce vzťahy medzi subjektami majúcimi medzinárodnoprávnu subjektivitu a je tvorené pomocou medzinárodných právnych zmlúv.
 • Vnútroštátne právo je právo, ktoré je tvorené vnútroštátnymi orgánmi a upravuje právne vzťahy vznikajúce vo vnútri štátu.

Písané a obyčajové

 • Nepísané právo či obyčajové právo nie je zachytené na pevnom substráte ale existuje a podáva sa iba ústnou tradíciou a v nepriamych zdrojoch (napr. odborná právnická literatúra).
 • Písané právo je tvorené právnymi normami zachytenými časovo stálym spôsobom na vhodnom substráte.

Pozitívne a prirodzené

 • Pozitívne právo či platné právo je také objektívne právo, ktoré sa dá odvodiť z v danej dobe platného systému právnych noriem.
 • Prirodzené právo je právo, ktoré vyplýva z ľudskej prirodzenosti a zo vzťahov medzi ľuďmi, nezávisle od akéhokoľvek zákonodarstva.

Other Languages

Copyright