Pracovné právo

Pracovné právo je kodifikované odvetvie práva upravujúce vzťahy medzi ľuďmi pri uskutočňovaní ľudskej práce. Pracovné právo sa obyčajne zaraďuje do systému súkromného práva, ale má skôr zmiešaný charakter. Ten vyplýva predovšetkým z toho, že sa realizuje jednak v rovnocenných vzťahoch zakladaných dohodou – pracovnou zmluvou, ale zároveň má pracovné právo ochrannú funkciu premietajúc tak štátnu sociálnu politiku. Základná premisa súkromnoprávneho vzťahu – rovnocennosť – je tak narušená ochrannými normami, ktoré v Európe tradične chránia najmä zamestnanca.

Pracovné právo sa najčastejšie rozdeľuje na individuálne a kolektívne. Individuálne pracovné právo sa zaoberá najmä pracovným pomerom s dôrazom na práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa pri jeho založení a zániku. Kolektívne pracovné právo upravuje vzťahy medzi kolektívom zamestnancov (organizáciou zamestnancov) a zamestnávateľom (alebo organizáciou zamestnávateľov). Pričom ide najmä o úpravu kolektívnych zmlúv, kolektívneho vyjednávania, štrajku.

  • HODÁLOVÁ, I. a kol. 2011. "Prípadové štúdie z pracovného práva a z práva sociálneho zabezpečenia". Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2011, 283s. ISBN 978-80-7380-346-9.
  • BARANCOVÁ, H. - OLŠOVSKÁ, A. 2009. "Slovak Labour Law". Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2009, 1. vydanie, 158s. ISBN 978-80-7380-220-2.
  • MATLÁK, J. a kol. 2009. "Právo sociálneho zabezpečenia". Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2009, 383s. ISBN 978-80-7380-212-7.
  • KRIŽAN V. - ŽOFČINOVÁ, 2013. "Pracovné právo pre neprávnikov". Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 207 s. ISBN 978-80-7380-445-9.

Copyright