Občina

Slovenske občine, stanje od maja 2006 naprej. Vir podatkov: GURS

Óbčina je osnovna lokalna skupnost, ki v okviru zakonodaje samostojno ureja svoje zadeve in izvaja določene zakonske predpise na področjih, ki so ji dodeljena. Občino sestavlja območje enega ali več naselij, povezanih s skupnimi interesi prebivalcev. Predstavnik občine je po večinskem volilnem sistemu izvoljeni župan.

Glavni članek: Občine v Sloveniji.

Slovenija je upravno razdeljena na 212 občin, med katerimi jih ima 11 status mestne občine. Občine v Republiki Sloveniji ureja Zakon o lokalni samoupravi. Po tem zakonu se občine lahko povezujejo v pokrajine, čeprav jih leta 2017 še nimamo.

Občina ima najmanj 5000 prebivalcev, razen če gre za ustanovitev nove občine z združitvijo dveh ali več občin ali za geografske, obmejne, narodnostne, zgodovinske ali gospodarske razloge.

Povprečna neto plača
Povprečna neto plača po občinah avgusta 2003
1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0
                     

Vsaka slovenska občina ima svoj poseben občinski grb, zastavo in občinski praznik, ki so njihovi simboli.

Copyright