Demografia e Iranit

Piramida e popullsisë së Iranit
dendësia e popullsisë sipas provincave në Iran

Irani ka 70.049.262 banor sipas regjistrimit të vitit 2006. Gati një e katërta e popullsisë është më e re se 15 vjet.

shtimi i natyror

17,17 lindje / 1000 banor (2009 ).[1]

në vendin e 120 botë

0-14 vjet: 21,7 % (7.394.841 meshkuj / femra 7 022 076)

15-64 vjet: 72,9 % (24501544 mashkull / femër 23 914 172)

65 vjet e më tepër: 5.4 % (femra 1,725,828/femra 1.870.823) (2009 )[1]

 • mosha mesatare e popullsisë

e përgj: 27 vjet

mashkull: 26,8 vjet

femra: 27.2 vjet (2009 )[1]

 • gjuha persiane dhe dialekti persian : 58 %
 • Gjuha azeri : 26 %
 • kurde : 9 %
 • baluke : 1 %
 • arabe : 1 %
 • tjera : 2 %

Mysliman 98 %(Shit 89 %, sunit 9 %),

tjera (përfshin Zoroastrian, çifute, të krishterë, dhe Bah) 2%.[1]

 • Persianet : 51 %
 • Аzerët : 24 %
 • Gillasket-Mazandarët : 8 %
 • Kurdë : 7 %
 • Arabet : 3 %
 • Balluqët : 2 %
 • Тurkmenët : 2 %
 • Lurët : 2 %
Qyteti 2005
popullsia
1. Тeherani 8.601.473
2. Мashad 2.307.177
3. Isfahani 1.547.164
4. Таbriz 1.424.641
5. Shiraz 1.279.140

Copyright