Domslut (domstol)

Domslut är det formella beslutet fattat av en domstol efter en rättegång. Domslutet ingår som del i själva domen och utgörs av de avgörande ställningstagandena i frågan som rör målet och eventuella påföljder. Domstolen kan till den tilltalade ådöma denne straff i form av fängelse och böter eller annan påföljd, ogilla käromålets yrkande eller att den svarande förpliktigas att utge skadestånd till den kärande. Domens verkställighet och dess rättskraft är avhängig domskälen och formuleringen av domslutet. I domslutet hänvisas till lagtexten domen baseras på, där det avsnitt som är relevant kallas lagrum.

Copyright